Firewall IDS/IPS Antivirus Honeypots QoS VPN LDAP
PKI Autentizace Šifrování High Availability

Quality of Service

Pojem kvalita služby (Quality of Service) vyjadřuje jeden z trendů vývoje technologií a služeb počítačovích sítí - poskytovat uživatelům služby s definovanou kvalitou. QoS původně vzniklo v rámci ATM jako objektivní popis kvality služby z hlediska spolehlivosti, zpoždění paketů apod. Přeneseně se QoS začalo používat i na IP sítích zejména v souvislosti s Internet telefonií a videokonferencemi přes IP.

Kvalita služby je podle doporučení ITU-T E.800 definována jako "souhrnný výsledek výkonnosti služby, který určuje stupeň spokojenosti uživatele služby". Vzhledem ke složitosti specifikování, co vše zahrnuje "spokojenost uživatele", se většinou QoS v prostředí IP charakterizuje výkonností toku paketů jednou nebo více sítěmi. Cílem je doručit pakety mezi koncovými uživateli podle určitých kritérií:

  • ztrátovost paketů - kolik procent paketů nedorazí od odesílatele k adresátovi
  • průchodnost - objem dat v bajtech přenesený za jednotku času
  • zpoždění - doba potřebná k přenosu paketu od odesílatele k adresátovi
  • změna zpoždění - jak se mění zpoždění jednotlivých paketů během přenosu

QoS počítačové sítě může být implementováno v různých vrstvách v rámci modelu počítačové sitě. Nejčastěji se používá implementace buď na úrovni ATM (je-li technologie ATM použita) nebo na úrovni protokolu IP.

Technologie dodržování kvality služeb se týkají jak technických, tak programových složek sítě; jako jednotlivých složek i jako celku. Kromě toho se QoS týká různých vrstev protokolové architektury: spojové vrstvy lokálních sití (IEEE 802.1p a 802.1Q), integrovaných služeb (IntServ) nebo rozlišovaných služeb (DiffServ) a protokolu RSVP (Resource Reservation Protocol) pro TCP/IP a technologie MPLS (Multiprotocol Label Switching). Dosažení požadované kvality služby tedy předpokládá spolupráci všech síťových vrstev a koncovou spolupráci síťových prvků, tj. přes celou síť.

Protože pod pojmem QoS se zejména myslí šířka přenosového pásma, je třeba poznamenat, že mechanismy v rámci QoS pracují s šířkou pásma dané sítě, nedokáží žádnou další šířku pásma poskytnout, ale dokáží efektivně hospodařit s tím, co je dané, aby se maximálně vyhovělo požadavkům jednotlivých aplikací. Jinými slovy, mechanismus zajištění QoS alokuje siťové prostředky pro určité datové toky.

QoS je založena na síťové politice, která v sobě zahrnuje do značné míry prvky managementu sítě, bezpečnosti i směrování v síti. A jedná se skutečně o politiku, protože kvalita služeb ve svém důsledku třídí provoz do jednotlivých tříd (front s různou prioritou a různým zacházením). Pokud datové pakety putují pouze vlastní sítí, problém je podstatně jednodušší, než když putují přes různé sítě, Internet, poskytovatele přístupu k Internetu a jiné. Různé sítě používají různá zařízení a software na přenos dat a neexistuje jediný normalizovaný způsob, jak označit data pro označení jejich priority.

Podporovat QoS znamená především dobře zvládnout složitost definování, stanovení a udržování síťové politiky, a to může být úkol přesahující možnosti některých organizací. QoS také vyžaduje modernizaci hardwaru a softwaru propojovacích zařízení s nezanedbatelným riskem neslučitelnosti řešení od různých výrobců.