Linux Administration I (5 dní)

Na tomto školení získají účastníci základní znalosti a zkušenosti se systémy UNIXového typu, zejména pak s Linuxem. Školení obecnějšího charakteru bude probíhat na platformě RedHat Linux, avšak díky zkušenostem lektorů se účastníci kurzu dozvědí, v čem se liší jednotlivé distribuce. Obsahem školení bude instalace, administrace a konfigurace samotného systému, ale i kernelu, Xwindows, LVM a RAID a dále základy troubleshootingu a bezpečnosti, jimž bude detailnější pozornost věnována v navazujících kurzech.

Linux Administration II (5 dní)

Tento kurz předpokládá základní znalosti odpovídající kurzu Linux Administration I. Na účastníka je kladen požadavek umět ovládat instalaci, konfiguraci a základní správu nejběžněji používaných služeb v Linuxu. Hlavním tématem tohoto kurzu budou protokoly DNS, LDAP, http, https, FTP, SMTP, POP3(s), IMAP(s) aj. Účastníci se na kurzu naučí nainstalovat a detailněji konfigurovat služby spojené s výše zmíněnými protokoly a seznámí se též se Sambou. Kurz účastníkům poskytne detailnější informace navazující na Linux Administration I.

Linux Troubleshooting (5 dní)

Jedná se o školení určené stávajícím systémovým administrátorům. Na kurzu se budou do hloubky probírat obvyklé i méně obvyklé problémy spojené s administrací linuxových systémů. 20 % časové dotace kurzu bude věnováno teoretickému výkladu administrátora, 80 % pak  řešení praktických příkladů, kdy budou účastníci vyzváni k odstranění do systému úmyslně vnesených chyb. Linuxoví administrátoři si tak na více než stovce jednoduchých praktických příkladů procvičí řešení konkrétních problémů, se kterými se budou setkávat při své práci.

Linux Host Security (5 dní)

Toto školení je určené technicky velmi zdatným administrátorům, předpokládají se tedy vysoké vstupní znalosti a zkušenosti s administrací linuxových systémů. Na kurzu, který je zaměřen na zabezpečení linuxových systémů, bude probírána bezpečnost obecně, ale i jednotlivá specifika, jako je testování integrity důležitých souborů, politika hesel, packet filtering a pokročilé metody zabezpečení jako jsou Kerberos či SELinux. Velký důraz bude kladen rovněž na bezpečné nastavení jednotlivých služeb. Absolvováním tohoto kurzu získá účastník hluboké znalosti o zabezpečení linuxových systémů a služeb na nich běžících.

Linux Network Security (5 dní)

Jedná se o další školení určené technicky velmi zdatným administrátorům, které předpokládá vysoké vstupní znalosti a zkušenosti s administrací linuxových systémů. Školení je zaměřeno na síťovou bezpečnost linuxových systémů, a to z pohledu jednotlivých služeb, TCP/IP, ale i na druhou vrstvu ISO/OSI modelu. Účastníci se rovněž seznámí s technikami odposlechu IP provozu a možnostmi zneužití, stejně jako s nástroji pro jednoduché útoky a obranou proti nim, získají zkušenosti z oboru instalace a konfigurace NIDs a Linux based firewallu.

Linux pro správce HP-UX nebo Solaris (5 dní)

Toto školení je určeno administrátorům se zkušenostmi z prostředí HP-UX (UNIX) a jeho cílem je umožnit administrátorům po jeho absolvování spravovat produkční servery ve svých podnikových sítích. Hlavní výhodou je přitom skutečnost, že účastníci využijí znalostí unixových principů. Zdůrazněn bude rovněž rozdíl mezi HP-UX a Linuxem.

Administrace systému HP-UX (5 dní)

Školení je určeno pro zkušené správce UNIX based systémů (Linux, Solaris, *BSD, AIX atd.). Účastníci školení budou seznámeni s principy HP-UXu, jeho instalací a post instalačními procedurami, konfigurací veškerých důležitých komponent včetně grafického rozhraní. Pozornost bude dále věnována zabezpečení systému HP-UX a jeho troubleshooting.

Administrace Solarisu a OpenSolarisu (5 dní)

Toto školení je určeno pro zkušené správce UNIX based systémů (Linux, AIX, *BSD, HP-UX, apod.) a jeho cílem je seznámit posluchače se systémy Solaris a OpenSolaris do té míry, aby je po absolvování kurzu mohli sami začít administrovat. Na školení bude probrána instalace obou systémů, a to jak na platformě x86/x86_64, tak na platformě Sparc. Pozornost bude dále věnována administraci všech důležitých komponent systému včetně takových, jako jsou zfs, Dtrace, HA Clustering, Virtualizace, Zóny, xVM Hypervisor, Logickédomény (LDoms) atd.

Administrace Oracle (5 dní)

Školení je určeno pro administrátory databází se zaměřením na databáze Oracle. Cílem školení je seznámit účastníky kurzu s instalací a zejména konfigurací databáze Oracle, ale také s celkovou filosofií a celkovým návrhem databáze včetně rozložení instancí, clusterů atd.

 

Administrace EMC diskových polí z Linuxu (2 dny)

Školení je určeno pro zkušené administrátory Linuxu, kteří pracují s diskovými poli EMC. Určeno naopak není pro správce SAN. Kurz zahrnuje krátký úvod do principů SAN; z 90% se však jedná o praktické ukázky a příklady práce s diskovými poli EMC.

Teorie sítí a TCP/IP (5 dní)

Toto školení účastníky seznámí s principy fungování počítačových sítí. Názorně bude vysvětlen celý referenční ISO/OSI model versus TCP/IP model tak, aby administrátoři počítačových sítí správně pochopili vazby mezi oběma modely. Zvláštní pozornost bude věnována zejména TCP/IP protokolu a službám na něm postaveným.

General Security (3 dny)

Jedná se o dvoudenní kurz, který předpokládá základní znalosti počítačových sítí. Na tomto školení se účastníci seznámí s obecnými zásadami počítačové bezpečnosti. Seznámeni budou s metodikami v oblasti počítačové bezpečnosti a nejdůležitějšími zásadami a „best practices“ v oblastech, jakými jsou komplexní nasazení antivirových systémů, firewall, IPS, VPN, PKI, HoneyPots, kryptografie. Samozřejmostí jsou praktické ukázky útoků a možné obrany proti nim.

Práce s certifikáty (5 dní)

Školení je určeno jak pro správce, administrátory a implementátory plánující začlenit CA do stávající infrastruktury, tak i pro ty, kteří stojí před úkolem navrhnout, vytvořit a spravovat certifikační autoritu vlastní. Součástí je jak představení standardů, principů, tak jejichpraktické odzkoušení.

Nejpoužívanější aplikační java based servery (5 dní)

Školení si klade za cíl seznámit systémové administrátory se světem Javy, její filosofií, a to od počátečních pokusů HelloWorld na úrovni základního jazyka, přes webový kontejner Tomcat a provoz webových stránek v technologiích servletů a JSP až po specifikaci J2EE, která je určena pro tvorbu a provoz středních a větších aplikací pomocí aplikačního serveru JBoss. Dále se ve zkratce seznámíte s platformou IBM WebSphere, která je určena především pro velké podniky a rozsáhlé aplikace. Součástí kurzu jsou praktické ukázky a samostatná cvičení pro účastníky tak, aby si mohli probíranou látku vyzkoušet sami v rámci školení.

 

Programování v C (5 dní)

Cílem školení je seznámit posluchače se základy programovacího jazyka C, operacemi s terminálem a soubory, pointery, poli a heterogenními datovými strukturami. Posluchači budou dále seznámeni s postupy pro vývoj a ladění programu pod operačním systémem Linux v návaznosti na překladač GCC. Závěr kurzu bude věnován otázkám z praxe (operace nad sockety, práce s vlákny aj.). Konkrétní náplň školení je variabilní v závislosti na požadavcích a znalostech posluchačů. Kurz bude koncipován praktickým směrem s mnoha příklady pro okamžité procvičení probírané látky.

Programování v Javě (5 dní)

Cílem školení je seznámit posluchače se základy programovacího jazyka Java, dále principy objektového programování a prací s třídami, vstupně-výstupními operacemi a zpracováním výjimek až po způsoby distribuce aplikací a běhového načítání tříd. Posluchači budou letmo seznámeni i s principem vývoje a podobou webových aplikací v Javě. V závěru bude kladen důraz na způsoby a možnosti úprav existujících aplikací. Konkrétní náplň kurzu je variabilní v závislosti na požadavcích a znalostech posluchačů. Praktické zaměření kurzu umožní účastníkům procvičení probírané látky na velkém množství příkladů.

Programování v Perlu (5 dní)

Školení si klade za cíl seznámit posluchače se základy jazyka Perl, konstrukcemi pro zpracování textu, výrobou datových pump a možnostmi zpracování textu. Kurz bude dále zahrnovat ukázky často používaných modulů, napojení na databáze (SQL, LDAP), základy programování grafických uživatelských rozhraní v Perl/Tk a webových aplikací v systému Mason.

Building Cisco Multilayer Switched Networks (5 dní)

Školení je zaměřeno na získání ucelených informací o konfiguraci, monitoringu a v neposlední řadě i na praktické řešení problémů v přepínaných sítích založených na technologii Cisco. Zaměřuje se na konfiguraci a údržbu switchů Cisco Catalyst. Účastník se seznámí s technologiemi VLAN (802.1q, ISL), VTP, EtherChannel. Absolvování kurzu umožní účastníkům využívat technologie Spanning Tree (802.d/w/s) a vícevrstvého přepínání a zabezpečit přepínanou síť. Součástí školení jsou i technologie pro redundanci a vysokou dostupnost (HSRP, VRRP, GLBP), základy bezdrátových lokálních sítí a podpora voice služeb v přepínaných sítích.